12:00 - 23:00
ZOLITŪDE
RU

NOTEIKUMI

Privātuma politika
PRIVĀTUMA POLITIKA Saturs


 1. Kas mēs esam?
 2. Kas ir personas dati?
 3. Personas datu apstrādes mērķi
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 5. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 6. Paziņojumi
 7. Personas datu glabāšanas ilgums
 8. Datu drošība
 9. Jūsu tiesības
 10. Kā ar mums sazināties

1. Kas mēs esam?SIA L7 SUSHI ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu piegādi.2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam?Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.3. Personas datu apstrādes mērķiMēs apstrādājam personas datus sekojošiem mērķiem:a) Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei, kā arī īpašo piedāvājumu/ akciju izsūtīšanai.b) Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.c) Drošība. Šim nolūkam tiek veikta video novērošana pie mūsu telpām, lai aizsargātos no zādzībām, pārliecinātos, ka pasūtījumi tiek nodoti kurjeram, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma un veselības aizsardzības nolūkos. Video ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatsSIA L7 SUSHI veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, kas ir saskaņā ar Regulas 6. panta noteikumiem, tostarp:


 1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;


 1. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;


 1. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;


 1. apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.


5. Komerciālie paziņojumiViens no klientu personas datu apstrādes mērķiem, saskaņā ar šo Noteikumu 3. punkta c) apakšpunktu, ir komerciālo paziņojumu sūtīšana klientiem izmantojot īsziņas, ziņojumus lietotnēs (kā, piem., Whatsapp, Messenger un/ vai tml.) un/ vai e-pastus.


Mēs piedāvājam iespēju vietnes lietotājam piekrist personas datu apstrādei un iekļaušanai komerciālo paziņojumu kartotēkā izmantojot atsevišķu logu, kas parādās pirms pasūtījuma veikšanas. Ja lietotājs ar ķeksīti ir atzīmējis, ka vēlas saņemt īpašos piedāvājumus no l7sushi.lv, tad viņa dati tiek iekļauti kartotēkā un apstrādāti līdz brīdim, kad lietotājs savu piekrišanu atsauc.


Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no komerciālo paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi l7sushi.info@gmail.com, piezvanot uz tālruni + 371 201 75 203 vai nospiežot uz saites, kas ir pieejama katra paziņojuma/ e-pasta apakšā.6. Personas datu saņēmējiMēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datu bāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, veicam telefonsarunu ierakstus mūsu zvanu centrā; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.L7SUSHI SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)7. Personas datu glabāšanas ilgumsMēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:- ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);- datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;- ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.8. Datu drošībaMēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.9. Jūsu tiesībasRegula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju:

datu apstrādes nolūki;

 1. personas datu kategorijas;

 2. personas datu saņēmēji;

 3. personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.


Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs izpildīsim šo prasību 10 dienu laikā, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:- dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;- Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;- ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;- Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;- ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;- lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;- ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:- ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;- ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;- mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;- Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai.10. Kā ar mums sazinātiesJūs varat ar mums sazināties:


 1. elektroniski, izmantojot e-pasta adresi l7sushi.info@gmail.com vai
 2. piezvanot uz tālruni + 371 201 75 203


Lietošanas noteikumi
Lietošanas noteikumi

Pasūtījuma izpildi nodrošina L7SUSHI SIA

Pasūtīšanas process un piegāde

Kad esat izvēlējies atbilstošos produktus un vēlaties pabeigt pasūtījumu, iesniedziet savu pasūtījumu, noklikšķinot uz "apstiprināt pasūtījumu", lūdzu, pārliecinieties, vai norādītā informācija ir pareiza. Tiklīdz pasūtījums ir iesniegts, mēs strādājam pie pasūtījuma un izmaiņas veikt nebūs iespējams.

Izmaiņas pasūtījumā vai atcelšana

Kad pasūtījums ir iesniegts un maksājums ir apstiprināts mums vairs nav pienākums mainīt vai atcelt Jūsu pasūtījumu. Ja jūs vēl vēlaties atcelt vai mainīt pasūtījumu, ir iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, lai uzzinātu, vai ir iespējams mainīt pasūtījumu. Negarantējam, ka varēsim veikt nepieciešamās izmaiņas.

Maksājumu metodes apstiprināšana

Maksājumus varat veikt mājas lapā ar bankas karti vai Swedbank internet banku. Tāpat varat norēķināties saņemot preci ar bankas karti vai skaidrā naudā. Apmaksai ar bankas pārskaitījumu, lūgums sazināties savlaicīgi.

Preču atgriešana

Ja neesat apmierināts ar Jums piegādāto preču kvalitāti, Jūs varat tās nodot kurjeram piegādes brīdī.

Ja Jūs pamanāt neatbilstību vai problēmas ar produktu kvalitāti, kad kurjers jau ir aizgājis, lūdzu, informējiet par to 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz l7sushi.info@gmail.com.

Naudu par atgrieztajiem produktiem tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma.

Pasūtījuma piegāde

Pasūtījuma piegādi apņemamies veikt līdz 1:30h laikā, tomēr parasti piegāde tiek veikta līdz 1h laikā.

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana mums ir ļoti svarīga. Mūsu klientu apkalpošanas komanda, cik vien iespējams, cenšas ātri palīdzēt atrisināt jebkuras problēmas, kas var rasties ar jūsu pasūtījumu. Jums iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas centru ar mums sūtot epastu uz l7sushi.info@gmail.com vai piezvanot uz tālruni+ 371 201 75 203 .


Sūdzības un atsauksmes

Ja jūtat, ka produkta vai pakalpojuma kvalitāte neatbilst jūsu standarta prasībām, lūgums sūtīt atsauksmi uz mūsu epastu l7sushi.info@gmail.com vai piezvanot uz tālruni + 371 201 75 203 .

Personas dati

Apzinamies savu atbildību datu vākšanā un apstrādē. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Jūsu personīgā informācija tiek glabāta, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku.


Atgriešanas politika
Ja jūtat, ka produkta vai pakalpojuma kvalitāte neatbilst jūsu standarta prasībām, lūgums sūtīt atsauksmi uz mūsu epastu l7sushi.info@gmail.com vai piezvanot uz tālruni + 371 201 75 203
Personas dati
Apzinamies savu atbildību datu vākšanā un apstrādē. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Jūsu personīgā informācija tiek glabāta, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku.
Piegādes politika
Kad esat izvēlējies atbilstošos produktus un vēlaties pabeigt pasūtījumu, iesniedziet savu pasūtījumu, noklikšķinot uz "apstiprināt pasūtījumu", lūdzu, pārliecinieties, vai norādītā informācija ir pareiza. Tiklīdz pasūtījums ir iesniegts, mēs strādājam pie pasūtījuma un izmaiņas veikt nebūs iespējams.
Sīkdatņu politikā
SĪKDATŅU POLITIKA Saturs


 1. Kas ir sīkdatnes?

 2. Kādu veidu sīkdatnes mēs izmantojam

 3. Sīkdatņu izmantošanas mērķi

 4. Piekrišana sīkdatņu izmantošanai

 5. Jūsu tiesības

 6. Kā ar mums sazināties

Kas ir sīkdatnes?Sīkdatne jeb sīkfails (angļu val. "cookies") ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne (informācija), kas tiek saglabāta lietotāja telefonā, datorā vai citā ierīcē lietotāja pārlūka failu direktorijā.


Sīkdatnes palīdz mūsu interneta vietnei L7sushi.lv atcerēties jūsu iestatījumus, kurus jūs esat izvēlējies vietnes pārlūkošanai, lai katru reizi tos vairs nevajadzētu atkārtoti ievadīt un lai atvieglotu vietnes pārlūkošanu (piemēram, tie palīdz atcerēties jūsu izvēlēto vietnes valodu, lai nākamreiz uzreiz atvērtu vietni jūsu vēlamajā valodā). Sīkdatnes (pēc IP adreses saglabāšanas) neidentificē lietotāju kā personu, tās nesaglabā lietotāja vārdu, uzvārdu vai citu personīgu informāciju, bet tikai atpazīst lietotāju kā iepriekšējo vietnes apmeklētāju.


Papildus augstāk minētajai funkcionalitātes nodrošināšanai, sīkdatnes palīdz mums apkopot mūsu vietnes apmeklējumu statistiku un optimizēt mārketinga komunikāciju.

Kādu veidu sīkdatnes mēs izmantojam?


 • Sesijas sīkdatnes, kas netiek uzglabātas lietotāja ierīcē.


 • Pastāvīgās sīkdatnes, kas paliek lietotāja ierīces atmiņā līdz tās tiek dzēstas.


 • Trešo pušu sīkdatnes, kas paliek lietotāja ierīces atmiņā līdz tās tiek dzēstas.


Sīkdatņu izmantošanas mērķi


 • Sesijas sīkdatnes – tās ir īslaicīgas un pazūd uzreiz pēc tīmekļa vietnes vai pārlūkprogrammas aizvēršanas. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai aktivizētu noteiktas vietnes funkcijas un iespējas, kā piemēram, tās ļauj lietotājam ievietot un atstāt preces iepirkumu grozā, izvēlēties valodu, kurā pārlūkot vietni un tml .


 • Pastāvīgās sīkdatnes – tās tiek izmantotas, lai identificētu jaunu lietotāju kā unikālu vietnes apmeklētāju, saglabājot nejauši ģenerētu numuru. Tās ļauj pielāgot vietnes saturu lietotāja vajadzībām, atjaunot iepriekš atlasīto informāciju un iestatījumus, kā arī apkopot vietnes apmeklējumu statistiku.


 • Trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas reklāmas nolūkos, piemēram, Google Analytics un Google AdWords. Tās tiek izmantotas, lai pielāgotu reklāmas saturu, novērtētu reklāmu efektivitāti, vietnes konkurētspēju, kā arī lai optimizētu mārketinga komunikāciju.


Piekrišana sīkdatņu izmantošanai


Lietojot mūsu interneta vietni jūs piekrītat augstāk minēto sīkfailu izmantošanai un saglabāšanai jūsu ierīcē norādītājiem mērķiem.


Jūsu tiesībasJums ir tiesības piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai jūsu ierīcē, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs nedodat mūsu interneta vietnei l7sushi.lv tiesības izmantot sīkdatnes, dažas no mūsu interneta vietnes piedāvātajām funkcijām var būt daļēji vai pilnībā nepieejamas.


Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces Interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences".

Kā ar mums sazināties?Jūs varat ar mums sazināties:


 1. elektroniski, izmantojot e-pasta adresi l7sushi.info@gmail.com vai

 2. piezvanot uz tālruni + 371 201 75 203


© 2021 SIA L7 SUSHI Rīga, Latvija
L7 SUSHI
VEIKT PASŪTĪJUMU
SEKOJIET MUMS
NOTEIKUMI
Pirm-Sv: 12–23
#ILIKEl7SUSHI